RSS

Gaidhlig

http://www.soillse.ac.uk/downloads/Adult-Gaelic-Learning-In-Scotland.pdf

Dh’fhoillsich an sgrudadh seo:

Tha an cuid as mogha de na daoine a tha ‘ionnsachadh Gaidhlig an darna cuid da fhichead no tri fichead bliadhna de dh’aois.

Tha an luchd an tha ‘ionnsachadh Gaidhlig an deis a bhi ‘ga cleachdadh eadar a h’aon agus deich bliadhna de dh’uine.

Chan eil moran aca a’ bruidhinn Gaidhlig gu minig neo gach latha.

Chan eil moran a tha comhradh le teaghlach anns a’Ghaidhlig. Mar sin, chan eil moran aca aig a bheil peathraichean neo brathraichean a tha cleachdte ‘sa chanan.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s